VASTAAMON TIETOMURTOJUTUN UHRI

ME AUTAMME SINUA MAKSUTTA SAAMAAN SINULLE KUULUVAT KORVAUKSET

Olemme rikosten uhrien avustamiseen erikoistuneita juristeja

Ohessa löydät vastauksia korvausten hakemisesta vastaamon tietomurtojutusta.

Vastaamon tietomurto koskettaa yli 30 000 ihmistä. Koska rikosten uhrien määrä on poikkeuksellisen suuri, ei syyttäjä pysty ajamaan heidän vahingonkorvausvaateitaan. Uhrilla on mahdollisuus toimittaa korvausvaatimuskirjelmä käräjäoikeuteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelta saadun tiedon mukaan koko rikosprosessin ajan. Rikosprosessi kestää tämänhetkisen tiedon mukaan helmikuulle 2024 saakka. Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä mahdollisimman pian, sillä korvausvaatimuskirjelmien laatiminen ja vaatimusten tueksi tarvittavien todisteiden (mm. lääkärinlausunto) hankkiminen vie aikaa.

KORVAUSVAATIMUSKIRJELMIEN TOIMITTAMINEN KÄRÄJÄOIKEUTEEN ENNEN RIKOSPROSESSIN PÄÄTTYMISTÄ ON TÄRKEÄÄ, ETTET MENETÄ OIKEUTTASI KORVAUKSIIN NIIDEN VANHENTUMISEN TAKIA.

Korvaukset vastaamon tietomurtojutusta

Me autamme sinua vahingonkorvausten hakemisessa – juristimme tekemä työ ei maksa rikoksen uhrille mitään nyt kysymyksessä olevassa jutussa. Olemme tehneet yrityksemme juristien kanssa päätöksen, että avustamme rikoksen uhreja ilman palkkiota, jos uhrille ei korvata asianajokuluja vakuutuksesta tai valtion varoista, kuten rikoksesta epäillyn kohdalla tapahtuu.

Toimimme juristeina Lakiasiaintoimisto Pajula & Co Oy:ssä sekä iWalo Group Oy:ssä, ja olemme erikoistuneet rikosten uhrien avustamiseen. Toimimme myös vapaaehtoisina juristeina Rikosuhripäivystyksessä.

Pyrimme auttamaan niin useaa Vastaamo-tapauksen uhria kuin vain pystymme. Lain ammattilaisina meille on tärkeää, että jokaisen asiakkaamme oikeus toteutuu, mikä vaikuttaa myös hyvinvoinnin eheytymiseen ja kriisistä selviämiseen. Olemme vilpittömän avun asialla. Saadaksesi meihin yhteyden, sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin lähettää meille yhteydenottolomake.

Rikoksen uhri tarvitsee usein juridisen avun lisäksi henkistä tukea. iWalo Group Oy:stä saat myös lyhytterapeutin palveluita. Terapeutit eivät tee terapiaistunnoista kirjauksia mihinkään tietojärjestelmään.

Vastaamo korvausten hakeminen

Rikoksesta aiheutunut taloudellinen vahinko

Sinulla on mahdollisuus vaatia rikoksen tekijältä korvausta sinulle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Sinulle on aiheutunut rikoksesta taloudellista vahinkoa, jos olet esimerkiksi maksanut kiristysviestin johdosta tekijälle rahaa etkä ole saanut tätä rahaa takaisin.


Kärsimyskorvaus

Sinulla on mahdollisuus vaatia rikoksen tekijältä kärsimyskorvausta, jos olet kiristyksen, kiristyksen yrityksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisrikoksen uhri.

Kärsimyskorvauksen tavoitteena on loukatun ihmisarvolle ja itsetunnolle aiheutuneen loukkauksen hyvittäminen. Tätä korvausta voivat vaatia kaikki Vastaamon tietomurtojutun uhrit. Korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon:

-loukkauksen laatu
-loukatun asema
-loukkaajan ja loukatun välinen suhde ja
-loukkauksen julkisuus

Oikeus määrittelee korvauksen suuruuden Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuositusten (HEVA) pohjalta.

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuosituksen kohdan III 1.13 mukaan korvaus kärsimyksestä on kiristysrikoksen uhrille 500€-2.000€.

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuosituksen kohdan III 4.1.2 mukaan korvaus kärsimyksestä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä on 1.500€-5.000€, kun tieto on levitetty hyvin laajan henkilöpiirin saataville.

Edellä mainitut summat ovat suosituksia ja joissain tilanteissa tuomitut korvaukset voivat olla korvaussuositusta suurempia. Tuomioistuin ottaa korvausta määrittäessään huomioon kysymyksessä olevan teon erityispiirteet. Yrityksemme juristit arvioivat puolestasi, minkälaista kärsimyskorvausta sinä voit vaatia.


Tilapäinen haitta

Sinulla on mahdollisuus vaatia rikoksen tekijältä korvausta tilapäisestä haitasta, jos kiristys, kiristyksen yritys tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskeva rikos on aiheuttanut sinulle lääkärin toteaman tilapäisen mielenterveyden häiriön. Tilapäinen mielenterveyden häiriö on voinut ilmetä esimerkiksi ahdistuksena, masennuksena, pelkotiloina tai unihäiriöinä.

Oikeus määrittelee tilapäisen haitan korvauksen suuruuden Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuositusten (HEVA) pohjalta. Tuomitut korvaukset voivat olla korvaussuositusta suurempia. Tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti rikoksen uhrille rikoksen aiheuttaman oireilun laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä oireilun kestoaika. Yrityksemme juristit arvioivat puolestasi, miten suuren tilapäisen haitan korvauksen sinä voit vaatia.

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuosituksen kohdan I 13.1 mukaan korvaus akuutista stressireaktiosta on 300€-1.000€ (diagnoosikoodi ICD F43.0).

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuosituksen kohdan I 13.2 mukaan korvaus traumaperäisestä stressireaktiosta on 1.500€-8.000€ (diagnoosikoodi ICD F43.1).

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuosituksen kohdan I 13.3 mukaan korvaus sopeutumishäiriöstä on 500€-2.000€ (diagnoosikoodi ICD F43.2)

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuosituksen kohdan I 13.4 mukaan korvaus masennuksesta on 500€-9.000€ (diagnoosikoodi ICD F32)


Sairaanhoitokulut ja muut tarpeelliset kulut

Sinulla on mahdollisuus vaatia rikoksen tekijältä korvausta sairaanhoitokuluista ja muista tarpeellisista kuluista, jos sinuun kohdistunut rikos on aiheuttanut sinulle lääkärin toteaman tilapäisen mielenterveyden häiriön (esim. ahdistus, masennus, pelkotiloja tai unihäiriöitä) ja sinulle on aiheutunut todetun mielenterveyden häiriön takia esimerkiksi lääkäri- tai terapiakäyntien johdosta kuluja. Olet myös tällöin oikeutettu vaatimaan korvausta sinulle tilapäisen mielenterveyshäiriön johdosta määrättyjen lääkkeiden hankkimiskuluista. Muita tarpeellisia kuluja voivat olla esimerkiksi lääkäri- ja terapiakäynneistä aiheutuneet matkakulut.


Ansionmenetys

Sinulla on mahdollisuus vaatia rikoksen tekijältä korvausta ansionmenetyksestä, jos sinuun kohdistunut rikos on aiheuttanut sinulle lääkärin toteaman tilapäisen mielenterveyden häiriön (esim. ahdistus, masennus, pelkotiloja tai unihäiriöitä) ja sinulle on aiheutunut todetun mielenterveyden häiriön takia ansionmenetystä esimerkiksi sairausloman takia.

Ansionmenetyksestä määrätään korvaus ottamalla lähtökohdaksi arvio ansiotuloista, jonka vahinkoa kärsinyt olisi ilman vahinkotapahtumaa saanut. Tästä vähennetään ansiotulo, jonka vahinkoa kärsinyt vahinkotapahtumasta huolimatta on saanut tai olisi voinut saada. (Esimerkki: Rikoksen uhri on joutunut jäämään rikoksen aiheuttaman ahdistuksen takia kuukauden pituiselle sairauslomalle. Sairausloman takia uhri saa kuukauden ajan 1000 euroa vähemmin rahaa, koska sairauspäiväraha on palkkaa pienempi. Uhrilla on oikeus vaatia rikoksen tekijää korvaamaan ansionmenetyksestä 1000 euroa.)


Pysyvä haitta

Sinulla on mahdollisuus vaatia rikoksen tekijältä korvausta pysyvästä haitasta, jos sinuun kohdistunut rikos on aiheuttanut sinulle lääkärin toteaman pysyvän mielenterveyden häiriön (esim. paniikkihäiriön). Lääkärinlausunnosta on oltava todettavissa, että tämä mielenterveyden häiriö on rikoksen aiheuttama ja kestoltaan pysyvä. Lääkärinlausunnosta tulee myös ilmetä pysyvän haitan haittaluokitus.


Muut aiheutuneet kulut

Sinulla on mahdollisuus vaatia rikoksen tekijältä korvausta myös rikoksen johdosta aiheutuneista muista kuluista. Näitä muita kuluja voi olla aiheutunut esimerkiksi luottokieltojen hakemisesta, henkilötietojen salaamisesta sekä pankki- ja luottokorttien uusimisesta.

Rikoksesta aiheutunut taloudellinen vahinko

Korvauksen tuomitseminen edellyttää selvityksen esittämistä sinulle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Tällaista selvitystä on esimerkiksi selvitys pankkitililtäsi siitä, että olet maksanut kiristysviestin johdosta tekijälle tietyn summan rahaa.

 

Kärsimyskorvaus

Korvauksen tuomitseminen ei edellytä selvitystä loukatulle aiheutuneesta tunnereaktiosta, vaan korvauksen suuruus arvioidaan yksinomaan teon luonteen perusteella.

 

Tilapäinen haitta

Korvauksen tuomitseminen edellyttää selvityksen esittämistä sinulle aiheutuneesta psyykkisenä oireiluna ilmenneestä tilapäisestä haitasta. Tällaisena selvityksenä on oikeuskäytännössä hyväksytty esimerkiksi lääkärinlausunto tai epikriisi. Lääkärinlausunnosta tai epikriisistä tulisi ilmetä, että olet hakeutunut lääkärin hoitoon rikoksen aiheuttaman psyykkisen oireilun takia ja lääkärin sinulle tämän oireilun johdosta määrittämä diagnoosi (esim. traumaperäinen stressihäiriö).

 

Sairaanhoitokulut ja muut tarpeelliset kulut

Korvauksen tuomitseminen edellyttää selvityksen esittämistä. Näistä kuluista oikeuteen toimitetaan yleensä todisteiksi laskuja tai kuitteja.

 

Ansionmenetys


Korvauksen tuomitseminen edellyttää selvityksen esittämistä sinulle aiheutuneesta ansionmenetyksestä. Selvitys voi alla esimerkiksi sairauslomaa edeltävän ajan palkkatodistus ja selvitys sairausloman ajalta saamastasi sairauspäivärahan määrästä.

 

Pysyvä haitta

Korvauksen tuomitseminen edellyttää lääkärinlausuntoa. Lääkärinlausunnosta on oltava todettavissa, että tämä mielenterveyden häiriö on rikoksen aiheuttama ja kestoltaan pysyvä. Lääkärinlausunnosta tulee myös ilmetä pysyvän haitan haittaluokitus.

 

Muut aiheutuneet kulut

Korvauksen tuomitseminen edellyttää selvityksen esittämistä sinulle aiheutuneista kuluista. Selvitys voi alla esimerkiksi kuitteja aiheutuneista kuluista.

Sinun ei tarvitse mennä oikeuteen korvauksia vaatiessasi, jos et niin halua. Yrityksemme juristi esittää korvausvaatimukset tällöin oikeudessa puolestasi. Juristimme laativat korvausvaatimuskirjelmät muutoinkin niin, ettei korvausvaatimusten käsittelyssä tarvitsisi esittää mitään henkilötodistelua, jolloin korvausvaatimuksia koskeva asiasi voitaisiin käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Voit hakea ja saada sinulle tuomitut korvaukset Valtiokonttorilta siinä vaiheessa, kun rikosasia ja vahingonkorvauksia koskeva vaatimuksesi on käsitelty käräjäoikeudessa. Jos käräjäoikeus antaa Vastaamon tietomurtojutussa tuomion keväällä 2024 ja myös korvausvaatimuksiasi koskeva asia on tällöin käräjäoikeudessa käsitelty, voit hakea korvauksia Valtiokonttorista keväällä 2024. Korvauspäätöksen saaminen Valtiokonttorilta kestää tällä hetkellä noin vuoden.


(Rikosvahinkolain 23 §:n mukaan, jos asiaa on käsitelty tuomioistuimessa, korvausta ei suoriteta valtion varoista vahinkoa kärsineelle, joka on laiminlyönyt, mitä hänen kohtuudella olisi pitänyt tehdä saadakseen oikeutensa vahingonkorvaukseen tuomiolla vahvistetuksi.


Rikosvahinkolain 27 §:n mukaan korvausasiaa ei voida ratkaista ennen kuin hakijan oikeus korvaukseen vahingosta vastuussa olevalta on ratkaistu ensimmäisessä oikeusasteessa tai syyte rikoksentekijää vastaan on päätetty jättää nostamatta. Korvausasia voidaan kuitenkin ratkaista, jos syytettä ei ole nostettu tai päätöstä syyttämättä jättämisestä ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun poliisi sai rikoksesta tiedon.)


Sinun kannattaa vaatia ennen Valtiokonttoriin tehtävää hakemusta korvausta rikoksesta syytetyltä, sillä rikosvahinkolain 23 §:n mukaan, jos asiaa on käsitelty tuomioistuimessa, korvausta ei suoriteta Valtiokonttorista vahinkoa kärsineelle, joka on laiminlyönyt, mitä hänen kohtuudella olisi pitänyt tehdä saadakseen oikeutensa vahingonkorvaukseen tuomiolla vahvistetuksi.

Voit saada korvausta Valtiokonttorilta Kärsimyksestä, jos olet kiristyksen tai kiristyksen yrityksen uhri. Valtiokonttorin maksama korvaus kärsimyksestä voi olla lain mukaan enintään 3 600 euroa vähennettynä 220 euron suuruisella perusvähennyksellä.


Jos kiristys, kiristyksen yritys tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskeva rikos on aiheuttanut sinulle lääkärin toteaman tilapäisen mielenterveyden häiriön (ahdistus, masennus, pelkotiloja, unihäiriöitä yms.) voi saada korvauksia Valtiokonttorilta:

*tilapäisestä haitasta,
*tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista,
*ansionmenetyksestä ja
*pysyvästä haitasta


Valtiokonttorin maksama korvaus tilapäisestä haitasta voi olla lain mukaan enintään 12.500€. Valtiokonttorin maksama korvaus ansionmenetyksestä voi olla enintään 150€ päivältä vähennettynä korvaukseen oikeutetulle samalta ajalta tulevalla ansiotulon määrällä.

 

Vahinkoa kärsineelle suoritetaan saman vahinkotapahtuman perusteella korvauksia henkilövahingosta ja kärsimyksestä yhteensä enintään 63.000€. Tähän määrään ei sisällytetä ansionmenetyksestä toistuvina suorituksina maksettavia korvauksia (rikosvahinkolaki 10 § ja 11 §).

Voit hakea korvauksia Valtiokonttorilta, vaikka rikoksentekijä jäisi tuntemattomaksi. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea korvauksia Valtiokonttorilta myös siinä tapauksessa, että syytteet hylätään.

 

Juristimme ovat laatineet sinulle yksityiskohtaiset kirjalliset ohjeet, miten haet korvauksia Valtiokonttorista. Juristimme voivat myös tarvittaessa laatia korvaushakemuksen Valtiokonttoriin puolestasi.

Yrityksemme juristien tekemä työ ei maksa rikoksen uhrille mitään nyt kysymyksessä olevassa jutussa. Olemme tehneet juristiemme kanssa päätöksen, että avustamme rikoksen uhreja ilman palkkiota, jos uhrille ei korvata asianajokuluja vakuutuksesta tai valtion varoista, kuten rikoksesta epäillyn kohdalla tapahtuu.

Et voi vaatia korvauksia Vastaamon tietomurtojutun rikosprosessissa, jos et ole tehnyt rikosilmoitusta aikanaan. Voit vaatia korvauksia rikosprosessissa, vaikka olisit ilmoittanut poliisille aikanaan, ettet halua vaatia korvauksia.

Kyllä. Sinun pitää vaatia korvauksia uudelleen rikosprosessissa toimittamalla käräjäoikeuteen korvausvaatimuskirjelmä. Korvausvaatimuskirjelmässä tulee olla vaatimukset, vaatimusten perustelut sekä vaatimusten tueksi nimetty todistelu (esim. kuitteja, lääkärinlausunto ym.).

Juristimme laativat puolestasi oikeuteen lähetettävän korvausvaatimuskirjelmän ja toimittavat sen henkilökohtaisesti oikeuteen.

Mitään tietojasi ei toimiteta sähköpostilla tai postin välityksellä.

Asianomistajien nimet eivät paljastu rikosprosessissa muille, esimerkiksi toisille asianomistajille tai medialle.

Lähetä meille oheisella yhteydenottolomakkeella puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Uhrilla on mahdollisuus toimittaa korvausvaatimuskirjelmä käräjäoikeuteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelta saadun tiedon mukaan koko rikosprosessin ajan. Rikosprosessi kestää tämänhetkisen tiedon mukaan helmikuulle 2024 saakka. Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä mahdollisimman pian, sillä korvusvaatimuskirjelmien laatiminen ja vaatimusten tueksi tarvittavien todisteiden (mm. lääkärinlausunto) hankkiminen vie aikaa.

KORVAUSVAATIMUSKIRJELMIEN TOIMITTAMINEN KÄRÄJÄOIKEUTEEN ENNEN RIKOSPROSESSIN PÄÄTTYMISTÄ ON TÄRKEÄÄ, ETTET MENETÄ OIKEUTTASI KORVAUKSIIN NIIDEN VANHENTUMISEN TAKIA.

Käy huolella läpi näillä sivustoilla oleva esitietolomake, jotta tiedät mitä tietoja juristimme tarvitsee sinulta, kun hän on sinuun yhteydessä puhelimitse. Esitietolomakkeesta näet myös mitä asiakirjoja juristimme tarvitsee sinulta korvausvaatimuskirjelmän liitteeksi.

Huolehdithan, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot saatavilla ja selvitettynä mahdollisimman nopeasti yhteydenottolomakkeen lähettämisen jälkeen. Jos juristimme eivät saa tarvittavia asiakirjoja sinulta, emme mahdollisesti pysty liittämään ajallaan korvausvaatimuskirjelmään tarvittavia kirjallisia todisteita ja tietoja, jolloin korvausvaatimuksen menestyminen on epävarmaa tai estyy kokonaan.

Vastaamon uhrit -palvelun tarjoavat Lakiasiaintoimisto Pajula & Co Oy sekä iWalo Group Oy

KORVAUKSET VASTAAMON TIETOMURTO

iWalo on empaattinen, ratkaisukeskeinen ja asiantunteva laki- ja terapiatalo, joka tuo elämässään kriisin kohdanneille ihmisille monipuolisen avun kriisistä selviytymiseen. www.iwalo.fi

LAKIASIAINTOIMISTO PAJULA & CO

Lakimiehemme ovat kokeneita ammattilaisia. Toimistomme asiantuntemus rakentuu vuosien työkokemukseen oikeudellisten asioiden eri osa-alueilta. Toimistomme perusarvoina toimivat raudanluja asiantuntemus ja palveluiden laatu, luotettavuus, puolueettomuus ja tuloksellisuus. www.prl.fi